Langt de fleste ydelser er vederlagsfri, når du går til lægen. I visse situationer vil der dog være en hel eller delvis egenbetaling. Regionen betaler ikke for lægeattester – det påhviler rekvirenten. Det vil i de fleste tilfælde være f.eks. kommunen eller et forsikringsselskab, men det kan altså være dig selv. Nedenfor følger priser for de mest almindelige attester. Hvis attesten er momspligtig, er den oplyste pris inkl. moms. Priser for attester:

Attest: Pris:
Kørekortattest UDEN diabetesattest og UDEN demenstest  375,00
Kørekortattest MED diabetesattest, UDEN demenstest  500,00
Kørekortattest UDEN diabetesattest, MED demenstest 675,00
Kørekortattest MED diabetesattest og MED demenstest 800,00
Parkeringskort for handicappede  280,00
Ansøgning om enkelttilskud til medicin  312,50
Ansøgning om forhåndstilsagn ved udlandsrejse 156,25
Sygemelding / lægeerklæring om uarbejdsdygtighed (Studerende får 50% rabat) 800,00
Mulighedserklæring  750,00
A-kasseattester, Rådighed 590,00
Lægeatt. i forb. med afbestilling af rejse 753,75

Priserne i ovenstående skema er vejledende, der tages forbehold for prisændringer.

Sygesikringsgruppe 2: Hvis du er i gruppe 2, skal du betale en del af lægeregningen selv. Til gengæld kan du frit vælge læge, og du kan gå til speciallæge uden henvisning. Ønsker du at skifte fra gruppe 1 til gruppe 2 (eller omvendt) skal du henvende dig til din bopælskommune eller gøre det på http://www.borger.dk . Vi opkræver 125 kr. pr. konsultation for gruppe 2-patienter. Hertil kan komme diverse tillægs- og laboratorieydelser. Vore priser kan oplyses ved henvendelse til klinikken.

Privatpatienter: Patienter, som ikke har bolig i Danmark, har ikke ret til ydelser ved den danske sygesikring. Patienter fra Skandinavien skal blot sandsynliggøre, at de kommer fra et Skandinavisk land. Patienter fra andre EU-lande kan forevise gyldigt blåt sygesikringskort. Britiske borgere kan dog forevise Britisk pas. Patienter, som ikke kan dokumentere deres ret til sygesikrings ydelser, samt patienter der kommer fra lande udenfor EU, betaler privat honorar. Privathonoraret kan oplyses af personalet.

Attester: Som noget nyt, har en del række forsikringsattester ikke fast pris. Attesten honoreres i forhold til lægens tidsforbrug. Der opkræves således et honorar pr. time på 1500,00 kr. (2023 værdi). Prisen reguleres hvert år med en procentsats sv.t. den gennemsnitlige lønstigning i sundhedssektoren. Der faktureres pr. påbegyndte 1/2 time. Attester, som der ikke kan udfærdiges i dagtid, faktureres med et tillæg på 50% for tidsrummet hverdage 16-22, og lørdage 8-20. For lørdage 20-22, søn- og helligedage, samt alle dage fra kl. 22-08 udgør tillægget 100%. Attester med et tidsforbrug på over 1 time, som ikke kræver patientens fremmøde, har jeg ikke mulighed for at lave i dagtimerne, og der vil derfor blive faktureret et aften- /lørdagstillæg. Attester der skal udskrives og sendes med posten, faktureres endvidere med et porto og ekspeditionsgebyr på 100 kr. Dette gebyr  bortfalder, hvis forsikringsselskabet medsender en brugbar svarkuvert. Attester, der ikke kræver patientens fremmøde, udfærdiges senest 3 uger efter modtagelsen. Attester, der kræver patientens fremmøde, udfærdiges seneste 14 dage efter at patienten har  bestilt tid. Betalingsfristen for attesterne er 14 dage regnet fra afsendelsestidspunkt. For journaludskrifter til arbejdsskadestyrrelsen faktureres efter samme princip.

Fra 01.07.16 indføres gebyr for udeblivelser. Udeblivelsesgebyr skal betales af patienten. Gebyret udgør for den første udeblivelse 50% af attestens honorar, og skal være betalt inden ny tid kan bestilles. Ved evt. efterfølgende udeblivelser faktureres patienten attestens fulde pris incl. moms.